Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) med Gardasil och Cervarix

HPV är en förkortning för humant papillomvirus, ett virus som bland annat kan orsaka en kvarstående infektion i livmoderhalsen, vilken på lång sikt kan leda till cancer.

Socialstyrelsen beslutade hösten 2010 att alla flickor födda 1999 eller senare ska erbjudas HPV-vaccination när de är 10-12 år gamla.

På den svenska marknaden finns två HPV-vacciner, Gardasil som godkändes i Europa 2006, och Cervarix som godkändes 2007. Båda vaccinerna är godkända för användning i hela Europa men också i USA. I många europeiska länder ingår HPV-vaccination numera i de allmänna vaccinationsprogrammen, t.ex. i Danmark, Norge och Storbritannien.

Effekt och säkerhet av vaccinerna har noggrant studerats i kliniska studier på omkring 25 000 försökspersoner innan vaccinerna godkändes. HPV-vaccinerna skyddar mot två av de vanligaste virustyperna, HPV 16 och HPV 18, som orsakar 70 % av all livmoderhalscancer. Fortsatta gynekologiska cellprovskontroller är dock viktiga då HPV vaccinerna inte ger ett heltäckande skydd mot alla typer av HPV virus. Regelbundna cellprovskontroller i kombination med vaccination förstärker skyddet mot livmoderhalscancer.

Totalt över hela världen har drygt 89 miljoner doser* (2011) av Gardasil och mer än 30 miljoner doser* av Cervarix (2011) sålts sedan vaccinerna godkändes. 

Efter vaccination av ca 30 miljoner flickor över hela världen kan man konstatera att majoriteten av rapporterade misstänkta biverkningar stämmer väl överens med vad som setts i de kliniska studierna före godkännandet.

Bland de biverkningar som förekommer är de flesta milda och snabbt övergående. De vanligast förekommande biverkningarna var lokala reaktioner (smärta, rodnad och svullnad) vid stickstället, feber, huvudvärk, trötthet, blåmärken, illamående, kräkning, klåda, utslag, smärta i ben och armar. Exempel på sällsynta biverkningar som setts är andningssvårigheter och nässelutslag. För mer information om biverkningar av HPV-vaccin, se produktinformationen.

* Både vaccinerna ges i tre doser per individ.

 
 

Information om vaccinerna

Cervarix

 Bipacksedel, SmPC (EMA)

Gardasil

 Bipacksedel, SmPC (EMA)

Välj fliken "Product Information" och sedan SV (svenska) i menyn på EMAs webbsida.

 Frågor och svar om HPV-vaccinering

 

Relaterade länkar

 Allmänt om HPV-vaccinationen
(Socialstyrelsen)

 Vaccin mot HPV 
(Smittskyddsinstitutet)

 

Biverkningsrapporter

Läkemedelsverket värderar löpande (liksom för alla läkemedel) rapporter om biverkningar som kommer från sjukvård och konsumenter/patienter. Här kan du rapportera misstänkta biverkningar:

 Rapportering för konsumenter/privatpersoner

 Rapportering för vårdpersonal

   
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies