Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 1843

Förfalskat Herceptin funnet

den 16 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har lokaliserats hos tillverkare i flera EU-länder. Berörda tillverkningssatser dras nu in.

Nya rekommendationer för preventivmetoder

den 16 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationer för antikonception, dvs. metoder för att förhindra oönskad graviditet. De nya rekommendationerna är en uppdatering av de som publicerades 2006, och är baserade på nya forskningsresultat. Rekommendationerna vänder sig främst till barnmorskor och läkare som arbetar med preventivmedelsrådgivning.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 16 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket innehåller uppdaterade behandlingsrekommendationer för antikonception. Huvudfokus ligger på läkemedelsbaserade metoder och på metoder som kan kräva medicinska överväganden samt preventivmedelsval i olika åldrar och situationer. Detta nummer innehåller också artiklar om klassificering av djurhälsoprodukter, läkemedel från växtriket och en presentation av en kartläggning av de frågor som kommer till Läkemedelsupplysningen.

Läkemedelsverket publicerar sammanfattning av 2013 års tillsyn

den 14 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket publicerar idag 10 rapporter som sammanfattar 2013 års tillsyn. Rapporterna speglar det mycket breda tillsynsansvar som Läkemedelverket har inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika samt kosmetikaprodukter och hygienprodukter.

Granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon inleds

den 11 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som används för behandling av opiatberoende. Anledningen är rapporter om att missbruk genom injicering istället för intag via munnen kan ha lett till njursvikt.

PRAC avråder ifrån att kombinera läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet

den 11 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat riskerna när olika typer av läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet (RAS) kombineras. Dessa läkemedel tillhör grupperna angiotensinreceptorblockerare (ARB), angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) och reninhämmare så som aliskiren bör inte kombineras.

Granskning av ambroxol och bromhexin inleds

den 11 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. Anledningen är ett ökat antal rapporter om allergiska reaktioner vid användning av ambroxol.

Granskning av läkemedel som innehåller testosteron inleds

den 11 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller testosteron efter studieresultat som tyder på ökad risk för hjärtbiverkningar. Testosteron används främst för behandling av män som inte själva producerar tillräckligt med testosteron.

Uppdaterad behandlingsrekommendation för hepatit C-infektion i juni

den 9 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket arbetar just nu med att uppdatera rekommendationen om läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion. Denna kommer att publiceras i juni 2014.

Allt fler söker information om hur man köper läkemedel på nätet

den 3 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Antalet svenskar som söker information om hur man köper läkemedel på nätet ökar stadigt. Varje månad genomförs cirka 200 000 sökningar på läkemedel på Google, visar en analys av de sökningar som görs.

Månadsrapport från CHMP (mars 2014)

den 2 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2014.

Läkemedelsverket får godkänt i medarbetarundersökning

den 28 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets nyligen genomförda medarbetarundersökning visar på ett positivt resultat. Undersökningen visar på ett samlat medarbetarindex på 71 som innebär att Läkemedelsverket ligger över index för myndigheter som genomfört en sådan undersökning under 2013. Där låg index på 67.

Sex nya ämnen narkotikaklassas

den 27 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Regeringen har beslutat att sex nya ämnen ska klassas som narkotika från den 8 april.

Stora brister i varningstexterna på hårfärgningsprodukter

den 27 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket ser allvarligt på de utbredda bristerna i varningstexterna om produkternas allergirisk liksom att kravet på svensk text inte följts för en tredjedel av produkterna. Det visar en ny undersökning av 50 hårfärgningsprodukter som genomförts av Läkemedelsverket. Samtidigt visar undersökningen att samtliga testade produkter följer innehållsbestämmelserna om maximal tillåten koncentration för de fem prioriterade ämnena i undersökningen.

Läkemedelsverket föreslår avgiftsförändring för tillsyn och kontroll

den 26 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tillsyn och kontroll av läkemedel finansieras av avgifter från läkemedelstillverkarna. För att säkerställa full kostnadstäckning föreslår Läkemedelsverket att avgifterna för vissa ärendetyper justeras från den första januari 2015.

Namnändring av läkemedel med oxikodon för att undvika förväxling

den 21 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Namnändringar för oxikodonläkemedel kommer att genomföras för att minimera förväxlingsrisk mellan kortverkande beredningar och depotberedningar. Fortsatt vaksamhet krävs dock tills namnändringarna är fullt genomförda.

Farmakovigilansdagen 2014

den 20 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 13 maj är det dags för Farmakovigilansdagen 2014, ett lärorikt heldagsseminarium för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet inom industri, sjukvård eller apotek. Programmet innehåller både information om aktuella säkerhetsfrågor, erfarenheter från 2013 och presentationer av det säkerhetsarbete som görs hos företag, myndigheter och andra organisationer.

Läkemedelsverket varnar för potensprodukten Maxidus - kan ge kraftiga blodtrycksfall

den 17 mars 2014, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har efter begäran av Polismyndigheten i Stockholm analyserat örtprodukten Maxidus och funnit höga halter av tadalafil. Substansen är inte deklarerad på förpackningen. Personer med hjärtkärlproblem ska vara extra uppmärksamma då det kan finnas risk för allvarliga biverkningar som till exempel kraftiga blodtrycksfall.

Nordisk konferens om kliniska prövningar

den 13 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

På konferensen, som äger rum den 8-9 april i Stockholm/Arlanda, deltar internationell expertis inom klinisk forskning.

Användning av ADHD-läkemedel 2013 kartlagd

den 12 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Användningen och olika säkerhetsaspekter av ADHD-läkemedel har nyligen följts upp av Läkemedelsverket. Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste åren, men ökningstakten var något lägre under 2013. I likhet med föregående år så är förskrivningen av metylfenidat dominerande.

Mistelpreparat för injektion godkända för palliativ cancervård

den 11 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Mistelpreparat för injektion har funnits tillgängliga för svenska cancerpatienter under drygt tre decennier, varav de senaste åren genom tillfälliga försäljningstillstånd. Mistelpreparaten Iscador och Helixor har nu godkänts som växtbaserade läkemedel för palliativ behandling av cancersjukdomar med syfte att uppnå symptomlindring.

Nya rekommendationer för att minska risken för nedsatt körförmåga dagen efter intag av zolpidem

den 7 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller zolpidem som används för korttidsbehandling av sömnlöshet har slutförts. Nyttan med zolpidem fortsätter att överväga riskerna, men produktinformationen uppdateras med nya rekommendationer för att ytterligare minska den sedan tidigare kända risken för nedsatt körförmåga och vakenhet (inklusive sömngång) dagen efter intag.

Ny rekommendation för användning av domperidon

den 7 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller domperidon har avslutats och nya rekommendationer har tagits fram för användningen. Dessa läkemedel ska endast användas under kortare tid för att behandla illamående och kräkningar. Den rekommenderade dosen sänks.

Användaren i fokus - 13 tillsynsområden under 2014

den 6 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket publicerar idag planer för 13 tillsynsområden för 2014. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen. Syftet är att skapa förståelse och följsamhet för de regler som gäller och tydliggöra vilka krav som - ur ett riskbaserat synsätt - är i fokus i tillsynsarbetet 2014.

Kommande brist på fästingvaccin Encepur och Encepur Barn

den 3 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Tidigare produktionsstörningar medför begränsade lager av Encepur och Encepur Barn (vaccin mot TBE) under våren och sommaren. Ytterligare ett vaccin mot TBE finns på den svenska marknaden. Vaccinatörer bör om möjligt planera dos 1 och 2 med samma vaccin.

Nytt tobaksdirektiv tydliggör reglering av e-cigaretter

den 27 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket välkomnar det nya tobaksdirektivet som röstades igenom i EU‑parlamentet den 26:e februari. Direktivet omfattar e-cigaretter, men tydliggör att e-cigaretter ska regleras som läkemedel om medlemsstaterna gör den bedömningen.

Månadsrapport från CHMP (februari 2014)

den 27 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2014.

Avstängning av webbaplikationen SweWeb

den 27 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har den 25 februari 2014 beslutat att stänga ner webbapplikationen SweWeb. Avstängningen verkställs den 14 mars 2014.

Behandling med paracetamol under graviditet

den 25 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En ny dansk studie talar för ett möjligt samband mellan moderns intag av paracetamol under graviditet och senare neuropsykiatrisk sjukdom hos barnet. Studiedata granskas nu av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tills vidare bör nuvarande rekommendationer för smärtbehandling under graviditet fortsätta gälla.

Fortsatt stabil ekonomi och omfattande verksamhet 2013

den 25 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2013 har nu lämnats till regeringen. Årsredovisningen beskriver verksamheten och myndighetens viktiga roll för folk- och djurhälsa, både i Sverige och internationellt. Det ekonomiska resultatet slutar på knappt -16 mkr.

Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

den 21 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med experter utarbetat rekommendationer för antibiotikabehandling av tandinfektioner. God munhygien är grunden för all tandvård och bidrar till lägre antibiotikaanvändning och minskad risk för infektioner. De flesta infektioner i munhålan kan skötas genom kirurgisk lokalbehandling och dränage av infektionen. Om antibiotikabehandling blir nödvändig bör penicillin V, ”vanligt penicillin”, användas i första hand.

Ny vägledning för samnordiska förpackningar

den 21 februari 2014, [FÖRETAG]

De nordiska läkemedelsmyndigheterna har tagit fram ”Guideline on Nordic packages” samt ”Frequently Asked Questions” för att underlätta det regulatoriska arbetet med samnordiska läkemedelsförpackningar.

EMA rekommenderar att Protelos/Osseor fortsätter att tillhandahållas men med ytterligare begränsningar

den 21 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att Protelos/Osseor begränsas till patienter som inte kan behandlas med andra läkemedel godkända för osteoporos (benskörhet) och som har en hög risk för frakturer. Patienterna ska också följas upp noga.

Information från Läkemedelsverket nr 1 2014

den 21 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Årets första nummer av Information från Läkemedelsverket innehåller nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Tandläkare förskriver cirka 7 % av all antibiotika som hämtas ut på svenska apotek och problemet med antibiotikaresistens ökar. Detta nummer innehåller också en artikel om Pangea VI, 2013 års operation mot olagliga läkemedel samt många fler spännande artiklar.

Långvarig restsituation för Ketalar injektionsvätska

den 20 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

En långvarig restsituation för båda styrkorna av Ketalar (ketamin) injektionsvätska kommer uppstå inom kort. Orsaken är en försenad fabriksflytt och nästa leverans av Ketalar är beräknad till nästa år. Som ersättning finns Ketanest (esketamin) med annan dosering.

Restsituation för Absenor och Ergenyl enterotabletter

den 14 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation har uppstått för Absenor och Ergenyl (natriumvalproat) enterotabletter. Anledningen till den uppkomna situationen är att tillverkaren av hjälpämnet kalciumsilikat har upphört med sin produktion. Patienter rekommenderas att ta kontakt med läkare för ny bedömning/nytt recept.

Boka in årets Farmakovigilansdag!

den 6 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Årets farmakovigilansdag äger rum den 13 maj på Uppsala Konsert- och Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet.

Läkemedelsverket har genomfört en marknadskontroll av kondomer

den 6 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har genomfört en stickprovskontroll av latexkondomer av tio olika kondommärken. Kontrollen innefattade mekaniska test och granskning av märkning. Av studien framgick att de största avvikelserna kunde noteras vad gäller märkning och då främst rörande information om latex.

En lyftvagn avsedd för föräldrar med funktionsnedsättning har återkallats

den 5 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En lyftvagn kombinerad med ett skötbord, kallad Eco-O-Lift, med ett alternativnamn Lyftvagn Lift & Drive 70E, har återkallats av Pernova Hjälpmedel AB. Produkten marknadsförs som ett hjälpmedel för brukare med funktionsnedsättning för att underlätta skötsel av barn genom att föräldern kan sitta kvar i sin rullstol. Lyften uppfyller inte säkerhetskrav och det har även inträffat en olycka tidigare.

Psykisk ohälsa tema på Läkemedelsriksdagen 4 mars

den 3 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsriksdagen 2014 äger rum den 4 mars i Stockholm. Årets tema är Psykisk ohälsa – perspektiv på läkemedelsbehandling.

Myndigheter samordnar stöd inom psykisk ohälsa

den 31 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa. Den 31 januari lämnade myndigheterna en delrapport med prioritering av insatser för 2014.

Månadsrapport från CHMP (januari 2014)

den 30 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2014.

EMA inleder granskning av samtliga akutpreventivmedel

den 24 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I november 2013 informerade Läkemedelsverket om att kliniska studier visat att effekten av akut p-pillret NorLevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjat en granskning av samtliga akutpreventivmedel för att utreda hur effekten påverkas av ökad kroppsvikt och förhöjt kroppsmasseindex (BMI).

Ögonfransserumet NutraLuxe MD innehåller fortfarande otillåten prostaglandinanalog

den 20 januari 2014, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Ny analys visar att ögonfransserumet NutraLuxe MD fortfarande innehåller prostaglandinanalog (PGA). Läkemedelsverket har därför fattat beslut om försäljningsförbud för produkten, samt att distributören måste återkalla NutraLuxe MD ifrån alla återförsäljare i Sverige.

Restsituation för Diamox tabletter

den 16 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

En restsituation kommer att uppstå för Diamox (acetazolamid) 250 mg tabletter inom kort. Orsaken är produktionstekniska problem. Företaget ser över möjligheten att sälja utländska förpackningar på dispens.

Behandling med smärtstillande läkemedel under graviditet

den 16 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Två nyare studier av effekterna av paracetamol på individers utveckling har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Läkemedelsverket bedömer tillsammans med de andra europeiska myndigheterna vad forskningsresultaten kan betyda för användningen. Som tidigare rekommenderas försiktighet vid all användning av läkemedel under graviditet.

Avslag på ansökan om rikslicens för Progesteron MIC APL

den 15 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har avslagit Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APLs) ansökan om rikslicens för Progesteron MIC 400 mg vagitorium eftersom lagerberedningen bedöms kunna ersättas av godkända läkemedel.

PRAC rekommenderar tillfällig indragning av Protelos/Osseor

den 13 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att Protelos/Osseor, som innehåller substansen strontiumranelat, inte längre ska användas för att behandla osteoporos (benskörhet). Rekommendationen lämnas nu över till CHMP som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande.

1 miljon foldrar bäddar för ökad trygghet vid medicinbyte

den 13 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

TLV och Läkemedelsverket har tryckt upp 1 miljon foldrar som förklarar varför apoteken byter ut läkemedel. Nu skickar myndigheterna ut foldrarna till alla apotek och vårdcentraler för att bidra till en ökad trygghet för patienterna kring läkemedelsutbytet.

Månadsrapport från CHMP (december 2013)

den 8 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2013.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

Många nyheter på samma tema finns samlade på specialsidor.

 Artikelsamlingar

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies